แบบฟอร์ม สส.สท.

คำร้องทั่วไป สส.สท.


Bill Payment


ชุดใบสมัครสมาชิก สส.สท.  ประเภทสามัญ

ชุดใบสมัครสมาชิก สส.สท.  ประเภทสมทบ

สส.สท.1 - ใบสมัครสมาชิก สส.สท. 
ประเภทสามัญ


สส.สท.2 - ใบสมัครสมาชิก สส.สท. 
ประเภทสมทบ


สส.สท.3 - หนังสือให้คำยินยอมในการหักเงินและแสดงเจตนาการรับเงินสงเคราะห์ (ประเภทสามัญ)

สส.สท.3 - หนังสือให้คำยินยอมในการหักเงินและแสดงเจตนาการรับเงินสงเคราะห์ (ประเภทสมทบ)

สส.สท.4 - แบบคำรับรองสุขภาพตนเอง

สส.สท.5 - หนังสือยืนยันข้อมูลสมาชิก

สส.สท.6 - แบบฟอร์มแต่งตั้งกรรมการศูนย์ประสานงาน สส.สท.

สส.สท.7 - แบบตอบรับเป็นศูนย์ประสานงาน สส.สท.

สส.สท.8 - หนังสือแจ้งการขอเปลี่ยนหรือเพิ่มจำนวนผู้รับเงินสงเคราะห์ สส.สท.

สส.สท.9 - หนังสือแจ้งแก้ไขข้อมูลประจำตัวสมาชิก สส.สท.


สส.สท.9/1 - หนังสือแจ้งขอบัตรสมาชิก สส.สท. (ใหม่)


สส.สท.10 -  หนังสือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก สส.สท.


สส.สท.11 - หนังสือรายงานสมาชิก สส.สท. เสียชีวิต


สส.สท.12 - หนังสือขอรับเงินสงเคราะห์สมาชิก สส.สท. เสียชีวิต


สส.สท.13 - แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ สมาชิกเสียชีวิต


สส.สท.14 - แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ (ล่วงหน้า) คงเหลือ (กรณีเสียชีวิต)

สส.สท.15 - บัญชีแสดงผู้รับเงินสงเคราะห์ สมาชิกเสียชีวิต

สส.สท.16 - หนังสือรายงานการจ่ายเงินสงเคราะห์ สมาชิกเสียชีวิต

สส.สท.17 - งบหน้าจ่ายเงินสงเคราะห์ สมาชิกเสียชีวิต

สส.สท.18 - ใบสำคัญการจ่ายเงินสงเคราะห์ สมาชิกเสียชีวิต

หนังสือมอบอำนาจให้เป็นผู้รับเงินสงเคราะห์ศพ แทนทายาทผู้เสียชีวิต

สส.สท.21 - หนังสือขออุทธรณ์ (สำหรับสมาชิก)


สส.สท.22 - หนังสือขออุทธรณ์ (สำหรับศูนย์ประสานงาน)


สส.สท.23 - หนังสือขอคืนสมาชิกภาพโดยการสมัครเข้าใหม่


สส.สท.24 - แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์(ล่วงหน้า)คงเหลือ  (กรณีไม่ขออุทธรณ์) 

สส.สท.25 - หนังสือแจ้งนำส่งเงินคงสภาพสมาชิก


สส.สท.27 - หนังสือแจ้งสมาชิกขอลาออก


สส.สท.28 - หนังสือแจ้งการลาออกจากการเป็นสมาชิก สส.สท.


สส.สท.29 - แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือ  (กรณีลาออก)

สส.สท.30 - หนังสือรายงานการจ่ายเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือ สมาชิกลาออก

สส.สท.31 - ใบสำคัญจ่ายเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือ กรณีสมาชิกลาออก

สส.สท.32 - หนังสือแจ้งย้ายสหกรณ์ต้นสังกัด


สส.สท.33 - หนังสือแจ้งสมาชิกขอโอนย้ายสังกัดศูนย์ประสานงาน


สส.สท.33/1 - หนังสือแจ้งการโอนย้ายสมาชิกไปสังกัดศูนย์ประสานงาน

สส.สท.34 - หนังสือรับโอนสมาชิกมาสังกัดศูนย์ประสานงาน


สส.สท.34/1 - หนังสือแจ้งการรับโอนสมาชิกมาสังกัดศูนย์ประสานงาน

เว็บสำเร็จรูป
×